• Logistika hyzmatlary
  Logistika hyzmatlary

  Halkara deňiz gatnawy, gury ýer gatnawy, howa gatnawy, gyssagly eltip bermek, çarter gämisini bronlamak, gapydan-gapy bir duralga hyzmaty, bahanyň aýdyň artykmaçlygy

 • Karz ätiýaçlandyryşy
  Karz ätiýaçlandyryşy

  Daşary söwda we daşary ýurt maýa goýum hyzmatdaşlygy üçin ätiýaçlandyryş we beýleki hyzmatlary bermek arkaly daşary ykdysady ösüşi doly goldaň

 • Maliýe hyzmaty
  Maliýe hyzmaty

  Platforma, super akkreditiwler we müşderiler üçin töleg ýaly maliýe hyzmatlaryny döretmek üçin birnäçe bank bilen hyzmatdaşlyk edýär

 • Gözleg gullugy
  Gözleg gullugy

  Hiliň gowulaşmagyna, howpsuz önümçilige we daşary ýurt eksport bazarlaryna has oňat elýeterlilige kömek etmek üçin zawodda gözleg, synag, gözleg we ş.m.

 • Hyzmatlarymyz

  Ajaýyp daşary söwda elita topary size "has professional, has çalt, has tygşytly we has ygtybarly" bir nokatly toplumlaýyn hyzmat hödürleýär

  HYZMATLAR
  Li Maotong hakda
  Li Maotong hakda

  Şandong Limaotong ähli taraplaýyn we köpugurly daşary söwda hyzmatlaryny hödürleýän platforma.Esasy wezipeleri: Önüm söwdasy: platforma içerki we daşary ýurt önümlerini alyş-çalyş, üpjünçilik paýlaşyk hyzmatlaryny, ýerli täjirlere we harytlaryň baý görnüşini üpjün etmek üçin serhetaşa elektron söwdany üpjün edýär;Halkara logistika: Platforma, halkara logistika paýlaýyş ulgamyna eýedir, söwdagärler üçin gyssagly logistika gözlegini we ýük ekspeditor hyzmatlaryny hödürleýär;Maliýe hyzmatlary: platforma söwdagärlere serhetara amallar üçin töleg we hasaplaşyk, walýuta hümmetini öwürmek, ätiýaçlandyryş we beýleki hyzmatlar ýaly birnäçe maliýe çözgütleri berip biler ...

  Näme üçin bizi saýlaýar?

  Kompaniýaňyza gowy goşant goşmagy maksat edinýäris

 • Hyzmat aňsatlygy
  Hyzmat aňsatlygy

  Hünärmenler tarapyndan hödürlenýän ähli amal hyzmaty ähli soraglara jogap beriň.

 • Bahalar
  Bahalar

  Bitewi - hiç hili gizlin tölegsiz zarýad beriş standarty.Çäklendirilen wagt mahabaty has köp arzanladyşdan peýdalanmaga mümkinçilik berýär.

 • Tizlik kepilligi
  Tizlik kepilligi

  Iň soňky iş ugurlaryna düşünmek üçin 24 sagat oýlanyşykly hyzmat prosesi düwün seslenmesi.

 • Şahsy tikinçi
  Şahsy tikinçi

  Kärhanalary çalt ösüp we işini gutarmak üçin kärhanalara şahsylaşdyrylan hyzmat halatlary bilen üpjün ediň.

 • img
  img

  Companyüzlerçe müşderi kompaniýamyza ynanýar

  Gümrük taýdan resmileşdirmek, walýuta we salgyt yzyna gaýtarmak hyzmatlary
  Gümrük taýdan resmileşdirmek, walýuta we salgyt yzyna gaýtarmak hyzmatlary

  Hünär gümrük deklarasiýasyny, logistika, gelip çykyş şahadatnamasyny, gözden geçirmek üçin ýüztutma, daşary söwda dokumental filmini, deňiz ätiýaçlandyryşyny, gümrük girişini we resmileşdirilmegini, gümrük belligini, agentlik akkreditiwini hödürläň Hukuk maslahaty, halkara arbitra, y, Google Global Gözleg Optimizasiýasy, eBay, Amazon, daşary ýurt uly maglumat platformasy

  Bazar satyn alyş söwdasy, içerki we daşarky çeşmeler baglanyşygy, halkara sertifikat Önüm synagy şahadatnamasy, döwlet gümrük resmileşdirmesi, ulgam gözegçilik şahadatnamasy, harytlary barlamak we gümrük taýdan resmileşdirmek resminamalary, maliýe hyzmatlary, maliýe we salgyt hyzmatlary we intellektual eýeçiligi goldamak

  Şandong Limotong müşderilere super L / C, Forfaiting we beýleki maliýe hyzmatlaryny bermek üçin köp banklar bilen hyzmatdaşlyk etdi;

  has giňişleýin gör
  Serhet-söwda hyzmatlary
  Serhet-söwda hyzmatlary

  Serhetara elektron söwda okuwlary we hyzmatlary: kärhanalar iň soňky daşary söwda syýasatlary we maglumatlary bilen tanyşmak üçin platforma we söwda ýaly ýörite okuw çärelerini yzygiderli geçirýärler;Kiçi we orta önümçilik kärhanalarynyň aýratyn önümlerini satmak we eltip bermek üçin ähli baglanyşyklarda giňişleýin hyzmatlary bermek üçin içerde we daşary ýurtlarda açyk elektron söwda platformalaryndan peýdalanyň.Müşderilere giňişleýin hyzmatlary bermek üçin daşarky giňişleýin hyzmat platformasyny we serhetaşa elektron söwda platformasyny açyň

  Daşary ýurt ammarlary: köp ýurtdaky daşary ýurt ammarlary daşary söwdanyň adaty usulyny üýtgedýär we kärhana söwda modelleriniň täze we köne hereketlendirijileriniň üýtgemegine kömek edýär.

  has giňişleýin gör
  Iň soňky bloglarymyza göz aýlaň

  Iň täze we çeper

  GYSGAÇA MÜMKINÇILIK

  Daşary söwda hyzmat gurallary

  • Walýuta hümmeti

   Walýuta hümmeti

  • Gurama kody

   Gurama kody

  • HS kod soragy

   HS kod soragy

  • Salgyt stawkasy

   Salgyt stawkasy

  • Içerki ekspress gözleg

   Içerki ekspress gözleg

  • Goük yzarlamak

   Goük yzarlamak

  • Jarnamanyň elementleri

   Jarnamanyň elementleri

  • TAT soragy

   TAT soragy

  • Fedex Talap

   Fedex Talap

  • Countriesurtlaryň walýuta hümmeti

   Countriesurtlaryň walýuta hümmeti